Sacha Dumain

French artist (26)
Paris - Osaka

contact sacha@sachadumain.com
Facebook Page

Instagram

Copyright 2017
© Sacha Dumain

Rêves japonais (2014-2017)
(Japanese dreams)

© Sacha Dumain

http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_23_dream_sachadumain_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_japan.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_yukata-e-petit_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-petit-traitement-recadrage.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-megu-3.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-ume-traitement.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_zen_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_body_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_satoru-petit.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_retouche-1000-dumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_kokuhou_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-mégumi.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_koi-petit.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sachadumain_v3.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-site-yukata.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-clocher.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-lac-de-sperme_v3.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_blurry-girls-sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_idée-matsushima-clair-petit.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_satoru paris 2015 (IIII)7.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-fractale-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-ume.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_essai-tsuku-petit.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_hanabi019-recadré-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_japan_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_essai-nihonshusite.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-jigoku-tobira.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_satoru-paris-2015-78.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_petite-meguu-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_274_2_2_1_sacha_dumain_v3.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_tanabata idée 2 peti 2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_ashi_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_naked_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_tokyo-retocuhe-petite-900.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_satokun-dumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_reve crps petit.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_fuji_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_odaiba-hotel009-retouchée-site.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_roppongi009-copie-site.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-odaiba-033-.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-ciel.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-satoru-essai-3-ii.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dreamykyoto_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-Osaka017-site.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_nara_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-tokyo100-site.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_sumyoshi.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-chochin.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-kyoto033.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_feuilles-tokyo-2-petite.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_idée-3-950-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sanctuaire-dumain_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_satokun-paris-dumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_idée-porte-nijopetit-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_yukataa_sachadumain.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-momiji2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumainsacha-jinja.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_sato.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_279_kiku_v2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sacha_dumain_kabucho-7.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-sitent-traitement.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sumiyoshi-taisha-site.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_sachadumain-japan.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-shinjuku-site-2.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-ie-big.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-nu.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_dumain-osaka.jpg
http://sachadumain.com/files/gimgs/th-278_273_sacha_dumain_2_v2.jpg